Huisartsen

Wat wij doen

Weet jij hoe jouw huisartsenpraktijk scoort in het voorschrijven van antibiotica ten opzichte van andere praktijken? En ten opzichte van landelijke benchmarkgegevens?

Rezisto  stelt een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) beschikbaar rondom gepast gebruik van antibiotica. Dit FTO is gemaakt door het RIVM en het Julius centrum van het UMC Utrecht.

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

  • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van jouw praktijk voor antibiotica bij veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in jouw FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden?;
  • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties;
  • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie;
  • Communicatie met patiënten over al dan niet voorschrijven van antibiotica;
  • Casuïstiek.

Ter voorbereiding op dit FTO ontvang je van de huisarts-expert een analyse. Deze is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit het HIS. De kosten van de dataextractie die hiervoor nodig is, worden gedragen door het zorgnetwerk Rezisto.

Houd voor het FTO rekening met een tijdsinvestering van ca 1,5- 2 uur. De dataextractie vraagt 6 weken tijd.

Het FTO kan zowel online als fysiek georganiseerd worden.

Contact

Voor meer informatie of voor het aanmelden van jouw praktijk voor dit FTO kun je contact opnemen met Titia de Meijer.

In 2014 is de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) gestart met het project Samenwerking Medici en Dierenartsen (SaMeDi). Dit project had als doel huisartsen en dierenartsen regionaal kennis te laten maken met elkaar en met elkaars expertise. Er zijn op dit moment 18 SaMeDi netwerken actief in 3 provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), waarvan 11 in Noord-Brabant.

Een goed werkend, lokaal en regionaal netwerk is van groot belang bij vraagstukken als antibioticaresistentie, uitbraakmanagement en zoönosen. Daarom past het SaMeDi project ook goed bij de netwerkgedachte van Rezisto.

De SaMeDi netwerken bestaan uit lokale dierenartsen en huisartsen van verschillende praktijken (groepen zijn 10-15 personen groot). In sommige netwerken sluiten ook andere medici aan (medisch specialisten, tandartsen, DI’s). Per netwerk trekken een huisarts en een dierenarts de kar. Zij worden ondersteund door de projectondersteuner van Rezisto.

Netwerken komen ieder half jaar bij elkaar. Groepen hebben invloed op het onderwerp en de invulling van de bijeenkomst. Het kan gaan over het opbouwen van het netwerk, maar ook over zoönosen of Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Er is, naast de inhoud, ook altijd ruimte voor even bijpraten of een discussie.

Bijeenkomsten vinden plaats op huis- en dierenartsenpraktijken, maar een bezoek aan een veehouder of het laboratorium van een ziekenhuis behoort ook de tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt met elkaar vaak een hapje gegeten op de locatie.

Ben je huisarts of dierenarts, werkzaam in Noord-Brabant, nog geen lid van een netwerk en wil je je ergens aansluiten? Of speel je met de gedachte om een eigen netwerk binnen jouw regio te beginnen? Neem dan contact met ons op! We verbinden je graag met een bestaand netwerk, of gaan met je op zoek naar mogelijke partners voor een nieuw netwerk.

Contact

Wil je meer weten over SaMeDi, neem dan contact op met Rozan van Rossum.
rvanrossum@lely.com

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Het project ontwikkelt een audit om de sterke en zwakke punten in de huisartsenpraktijk in beeld te brengen. Daarnaast komt er een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen om verbeteracties in de praktijk uit te voeren. De doktersassistenten en huisartsen in opleiding die een verbetertraject uitvoeren in het kader van hun opleiding zijn de belangrijkste doelgroepen voor dit project. De audit wordt uitgevoerd door een Deskundige Infectiepreventie, verbeteracties zijn de verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk.

De audit wordt ontwikkeld in samenwerking met de regio GAIN. Een eerste versie van de audit wordt in 2022 getest in meerdere huisartsenpraktijken. De toolkit komt in juli 2022 beschikbaar.

Contact:

Annabel Breeman a.breeman@ggdwestbrabant.nl.

Het risicoprofiel geeft inzicht in een aantal risico’s op het gebied van antibiotica resistentie in de regio Noord-Brabant. De huidige versie is beschrijvend van aard:

  • Een beschrijving van de regio en de zorgkaart.
  • Een overzicht van de mogelijke knelpunten (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij).
  • Een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen. Denk daarbij aan formatie voor infectiepreventie; auditsystematiek; BRMO surveillance en terugkoppeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het risicoprofiel is gevuld met kwantitatieve gegevens van onder meer het CBS en van netwerkpartners van Rezisto. De kwalitatieve informatie is verzameld tijdens bijeenkomsten en werksessies met (zorg)experts, zoals artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

In de eerste helft van 2022 wordt het risicoprofiel bijgewerkt. Dit risicoprofiel krijgt niet langer de vorm van een rapport maar wordt een online publicatie met eenvoudige navigatie. Hans Augustijn, regionaal epidemiologisch consulent en onderzoeker bij GGD West Brabant en Lieke Raijmakers, onderzoeker bij GGD West Brabant stellen samen met een werkgroep de nieuwe versie van dit profiel op.

Zie ook: Samenvatting regionaal risicoprofiel Noord-Brabant (PDF).

Contact

Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl.

Om de juiste voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen moeten zorgverleners weten welke resistente bacteriën patiënten bij zich dragen. Het is dus belangrijk dat deze informatie met de patiënt mee reist door de zorgketen heen. Deze informatie moet op tijd bij de juiste zorgverlener terecht komen en deze moet vervolgens ook weten wat voor maatregelen nodig zijn.

Gebruiken wat er al is

Veel zorgorganisaties maken transmurale werkafspraken over overdracht van zorg in de keten. Goede overdracht van patiëntinformatie hoort daarbij.

In het project ‘Transmurale werkafspraken’ brengen we in kaart welke transmurale werkafspraken over patiëntoverdracht er in de regio zijn gemaakt. Vervolgens bekijken we of hier al afspraken over dragerschap van resistente micro organismen in staan. Als dat niet het geval is en het wel relevant is gaan we met de betrokken zorgaanbieders aan de slag om deze afspraken toe te voegen.

Zo maken we gebruik van bestaande middelen om de verspreiding van resistente bacteriën in onze regio tot een minimum te beperken.

Meer informatie over dit project is te krijgen bij Danielle van Oudheusden.