Huisartsen

Wat wij doen

Rezisto  stelt een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) beschikbaar rondom gepast gebruik van antibiotica. Het programma is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht, de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). In 2017 heeft het ministerie van VWS het verminderen van onnodig antibioticagebruik, in zowel de tweede als de eerste lijn, als speerpunt geformuleerd.

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

 • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van jouw praktijk voor antibiotica bij veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in jouw FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden?
 • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties.
 • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie.
 • Communicatie met patiënten over al dan niet voorschrijven van antibiotica.
 • Casuïstiek.

22 Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) groepen hebben de afgelopen twee jaar meegedaan aan het FTO ‘Juist Gebruik Antibiotica’! Het FTO ‘Juist Gebruik Antibiotica’ koppelt voorschriften aan episodes in het HIS. Dit maakt het mogelijk om voorschrijfgedrag tussen praktijken en een landelijke benchmarkwaarde te vergelijken. Dit inzicht draagt bij aan het verminderen van onnodig antibioticagebruik.

De huisartsen van de FTO-groepen zijn enthousiast over het programma, vertelt huisarts Dré Bartels. De getoonde resultaten van onderzoek over nut en onnut van antibioticagebruik geven vaak nieuwe inzichten voor de deelnemers. “Ik ga nu echt minder antibiotica voorschrijven” is de meest gehoorde reactie na het FTO. Anderen nemen mee minder breed te willen gaan voorschrijven.

Al met al is dit FTO een aanwinst voor de Nederlandse huisarts. We hopen komend jaar opnieuw meerdere programma’s te mogen verzorgen. Wij komen graag bij jullie langs in de FTO-groep!

Ter voorbereiding op dit FTO ontvang je van de huisarts-expert een analyse. Deze is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit het HIS. De kosten van de dataextractie die hiervoor nodig is, worden gedragen door het zorgnetwerk Rezisto.

Houd voor het FTO rekening met een tijdsinvestering van ca 1,5- 2 uur. De dataextractie vraagt 6 weken tijd.

Het FTO kan zowel online als fysiek georganiseerd worden.

Om aandacht te vragen voor het FTO kun je deze flyer gebruiken.

Aanbod

Wij bieden huisartsen verschillende interessante mogelijkheden aan. Klik op de links om ons aanbod te bekijken.

Contact

Voor meer informatie of voor het aanmelden van jouw praktijk voor dit FTO kun je contact opnemen met contact@rezisto.nl

10 tot 20 procent van de klinische opgenomen patiënten heeft een medicijnallergie of overgevoeligheid geregistreerd in hun elektronisch dossier. Een penicilline allergie is hierbij het meest voorkomend. Dit leidt tot meer gebruik van breedspectrum antibiotica wat direct nadelen voor de patiënt kan hebben en bijdraagt aan ontwikkeling van resistentie. 85 tot 90% van deze registraties betreft echter geen daadwerkelijk allergische reacties.

In het antibiotica (AB) allergie ontlabeling project worden onterechte registraties opgespoord en verwijderd. De werkwijze is in 2023 getest en uitgevoerd in samenwerking met het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis in de regio Tilburg en Den Bosch.

Wil je meer weten, lees dan hier verder.

Aanbod

Wij bieden huisartsen verschillende interessante mogelijkheden aan. Klik op de links om ons aanbod te bekijken.

In 2014 is de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) gestart met het project Samenwerking Medici en Dierenartsen (SaMeDi). Dit project had als doel huisartsen en dierenartsen regionaal kennis te laten maken met elkaar en met elkaars expertise. Er zijn op dit moment 18 SaMeDi netwerken actief in 3 provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), waarvan 11 in Noord-Brabant.

Een goed werkend, lokaal en regionaal netwerk is van groot belang bij vraagstukken als antibioticaresistentie, uitbraakmanagement en zoönosen. Daarom past het SaMeDi project ook goed bij de netwerkgedachte van Rezisto.

De SaMeDi netwerken bestaan uit lokale dierenartsen en huisartsen van verschillende praktijken (groepen zijn 10-15 personen groot). In sommige netwerken sluiten ook andere medici aan (medisch specialisten, tandartsen, DI’s). Per netwerk trekken een huisarts en een dierenarts de kar. Zij worden ondersteund door de projectondersteuner van Rezisto.

Netwerken komen ieder half jaar bij elkaar. Groepen hebben invloed op het onderwerp en de invulling van de bijeenkomst. Het kan gaan over het opbouwen van het netwerk, maar ook over zoönosen of Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Er is, naast de inhoud, ook altijd ruimte voor even bijpraten of een discussie.

Bijeenkomsten vinden plaats op huis- en dierenartsenpraktijken, maar een bezoek aan een veehouder of het laboratorium van een ziekenhuis behoort ook de tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt met elkaar vaak een hapje gegeten op de locatie.

Ben je huisarts of dierenarts, werkzaam in Noord-Brabant, nog geen lid van een netwerk en wil je je ergens aansluiten? Of speel je met de gedachte om een eigen netwerk binnen jouw regio te beginnen? Neem dan contact met ons op! We verbinden je graag met een bestaand netwerk, of gaan met je op zoek naar mogelijke partners voor een nieuw netwerk.

Aanbod

Wij bieden huisartsen verschillende interessante mogelijkheden aan. Klik op de links om ons aanbod te bekijken.

Contact

Wil je meer weten over SaMeDi, neem dan contact op met Rozan van Rossum.
rvanrossum@lely.com

Goede behandeling begint bij goede diagnostiek. Het door Rezisto ontwikkelde diagnostisch toetsoverleg (DTO) richt zich specifiek op diagnostiek van urineweginfecties in de eerste lijn. In het DTO behandelen een arts-microbioloog van het medisch microbiologisch laboratorium waar uw diagnostiek is ondergebracht en een huisarts van de toetsgroep samen de volgende onderwerpen:

 • Uitslagen van aanvullend onderzoek bij UWI interpreteren.
 • Update over voorkomen en resistentiepatronen van verwekkers van UWI, landelijk en in de eigen regio.
 • Beleid bij UWI in specifieke patiëntgroepen bepalen

Het DTO programma is inmiddels ontwikkeld. In de eerste helft van 2023 testen we het programma in verschillende groepen in de regio. In de tweede helft van 2023 komt het DTO beschikbaar voor alle groepen in Noord-Brabant.

Aanbod

Wij bieden huisartsen verschillende interessante mogelijkheden aan. Klik op de links om ons aanbod te bekijken.

Contact

Voor meer informatie of aanmelden, mail naar Dré Bartels

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Hierdoor worden zorginfecties voorkomen en kan antibioticaresistentie worden tegen te gaan. We hebben het over handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, scheiding ‘schoon’ en ‘vuil’ en afvalstromen. Ook gaat het over reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Waar kun jij als zorgverlener winst halen? Wij brengen de sterke en zwakke punten in je huisartsenpraktijk in beeld. Zo weet jij waar je staat. Vervolgens ga je zelf aan de slag met onze ondersteuning. Wij bieden 30 verbetertrajecten kosteloos (subsidie Rijksoverheid) aan in 2023 aan huisartsenpraktijken in de regio Brabant en Gelderland.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de zorgnetwerken Rezisto en GAIN.

Meer informatie

Voor meer informatie lees hier verder.

Vragen of meedoen?

Wil je meedoen? Stuur een email naar: contact@rezisto.nl en vermeld de volgende gegevens: [u naam en telefoonnummer], [naam praktijk], [aantal locatie(s) praktijk], [voorkeur voor weeknummer/ dag voor locatiebezoek].

Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op: contact@rezisto.nl.

Aanbod

Wij bieden huisartsen verschillende interessante mogelijkheden aan. Klik op de links om ons aanbod te bekijken.

Het risicoprofiel geeft inzicht in een aantal risico’s op het gebied van antibiotica resistentie in de regio Noord-Brabant. In 2022 is dit risicoprofiel herzien.

Vanuit beschikbare bronnen zoals landelijke surveillance gegevens en kenmerken van de regio zoals te vinden op de website van het CBS zijn gegevens in beeld gebracht.

In twee online duidingsbijeenkomsten met professionals zijn de gegevens geduid en aangevuld met praktijkervaring.

Het risicoprofiel bevat de volgende onderwerpen:

 • Demografische kenmerken
 • Zorginstellingen
 • Surveillance
 • Antibioticagebruik
 • Effecten Corona
 • Beleving onder burgers
 • Infectiepreventie
 • Visie en netwerkplan Rezisto
 • Risico-inventarisatie per sector

Het risicoprofiel brengt de zorginstellingen in kaart en geeft inzicht in een aantal risico’s op het gebied van antibiotica resistentie in de regio Noord-Brabant waarvoor Rezisto werkzaam is.

Het risicoprofiel is te raadplegen via deze online publicatie met eenvoudige navigatie.

Een samenvatting vind je hier.

Hans Augustijn, regionaal epidemiologisch consulent en onderzoeker bij GGD West Brabant en Lieke Raijmakers, onderzoeker bij GGD West Brabant zijn, samen met een werkgroep, de opstellers van dit profiel.

Contact

Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl.

Het voorkomen en beperken van ontwikkeling en verspreiding van resistente bacteriën is een belangrijk doel van Rezisto. Resistente bacteriën verplaatsen zich onder andere via patiënten en zorgprofessionals. Dit betekent dat resistente bacteriën ook met patiënten meereizen over de muren van zorgorganisaties heen. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die vanuit het ziekenhuis terechtkomen in een revalidatiekliniek, patiënten die vanuit huis naar een verpleeghuis gaan of bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis weer thuiskomen, maar met thuiszorg.

Het is daarom belangrijk dat eventuele patiëntinformatie over de BRMO-status ook meereist met de patiënt door de zorgketen heen. Het uitgangspunt is namelijk dat indien de ontvangende zorgpartij tijdig kennis heeft van BRMO-dragerschap bij de cliënt (of verdenking ervan), zij tijdig maatregelen kan nemen en op die manier transmissie van BRMO’s kan tegengaan.

Transmurale werkafspraken over overdracht van zorg in de keten tussen zorgorganisaties kunnen hierbij helpen. Afspraken over een goede overdracht van patiëntinformatie horen daarbij. Ook afspraken over het informeren van patiënten zelf zijn van belang.

Project

Lees hier verder over wat het project Transmurale Werkafspraken inhoudt.