Huisartsen

Wat wij doen

Het project hygiëne en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP) heeft tot doel de infectiepreventie in de eerste lijn te verbeteren. Het project ontwikkelt een audit om de sterke en zwakke punten in de huisartsenpraktijk in beeld te brengen. Daarnaast komt er een toolkit beschikbaar met hulpmiddelen om verbeteracties in de praktijk uit te voeren. De doktersassistenten en huisartsen in opleiding die een verbetertraject uitvoeren in het kader van hun opleiding zijn de belangrijkste doelgroepen voor dit project. De audit wordt uitgevoerd door een Deskundige Infectiepreventie, verbeteracties zijn de verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk.

De audit wordt ontwikkeld in samenwerking met de regio GAIN. Een eerste versie van de audit wordt in 2022 getest in meerdere huisartsenpraktijken. De toolkit komt in juli 2022 beschikbaar.

Contact:

Annabel Breeman a.breeman@ggdwestbrabant.nl.

Het risicoprofiel is vooral een beschrijvend document dat inzicht in de verschillende risico’s die we op het gebied van antibioticaresistentie in onze Noord-Brabantse regio lopen. Ook geeft het inzicht in wat er al gedaan wordt om deze risico’s te beheersen en wat (nog) niet. Het is een hulpmiddel waarmee je prioriteiten kunt stellen in je beleid en waarmee je maatregelen kunt nemen om risico’s op het gebied van antibioticaresistentie te beheersen.

Het profiel laat de volgende onderdelen zien:

  • Een beschrijving van de regio en de zorgkaart.
  • Een overzicht van de mogelijke knelpunten (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij).
  • Een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen. Denk daarbij aan formatie voor infectiepreventie; auditsystematiek; BRMO surveillance en terugkoppeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het risicoprofiel wordt gevuld met kwantitatieve gegevens van onder meer het CBS en van netwerkpartners van Rezisto. De kwalitatieve informatie wordt voornamelijk verzameld tijdens bijeenkomsten en werksessies met (zorg)experts, zoals artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

Zie ook: Samenvatting regionaal risicoprofiel Noord-Brabant (PDF).

Contact

Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl.