Dierenartsen

Wat wij doen

In 2014 is de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) gestart met het project Samenwerking Medici en Dierenartsen (SaMeDi). Dit project had als doel huisartsen en dierenartsen regionaal kennis te laten maken met elkaar en met elkaars expertise. Op dit moment zijn er netwerken actief in Hilvarenbeek, Gilze/Chaam, Heeswijk-Dinther en Haaren/Vught/Oisterwijk.

Een goed werkend, lokaal en regionaal netwerk is van groot belang bij vraagstukken als antibioticaresistentie, uitbraakmanagement en zoönosen. Daarom past het SaMeDi project ook goed bij de netwerkgedachte van Rezisto.

De SaMeDi netwerken bestaan uit lokale dierenartsen en huisartsen van verschillende praktijken (groepen zijn meestal 10-15 personen groot). In sommige netwerken sluiten ook andere medici aan (medisch specialisten, tandartsen, DI’s). Per netwerk trekken een huisarts en een dierenarts de kar. Zij worden ondersteund door de projectondersteuner van Rezisto.

Netwerken komen 1-2 keer per jaar bij elkaar. Groepen hebben invloed op het onderwerp en de invulling van de bijeenkomst. Het kan gaan over het opbouwen van het netwerk, maar ook over zoönosen of Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Er is, naast de inhoud, ook altijd ruimte voor even bijpraten of een discussie.

Bijeenkomsten vinden plaats op huis- en dierenartsenpraktijken, maar een bezoek aan een veehouder of het laboratorium van een ziekenhuis behoort ook de tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt met elkaar vaak een hapje gegeten op de locatie.

Ben je huisarts of dierenarts, werkzaam in Noord-Brabant, nog geen lid van een netwerk en wil je je ergens aansluiten? Of speel je met de gedachte om een eigen netwerk binnen jouw regio te beginnen? Neem dan contact met ons op! We verbinden je graag met een bestaand netwerk, of gaan met je op zoek naar mogelijke partners voor een nieuw netwerk.

Contact:

Wil je meer weten over SaMeDi, neem dan contact op met Rozan van Rossum rvanrossum@lely.com.

Het risicoprofiel geeft inzicht in een aantal risico’s op het gebied van antibiotica resistentie in de regio Noord-Brabant. De huidige versie is beschrijvend van aard:

  • Een beschrijving van de regio en de zorgkaart.
  • Een overzicht van de mogelijke knelpunten (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij).
  • Een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen. Denk daarbij aan formatie voor infectiepreventie; auditsystematiek; BRMO surveillance en terugkoppeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het risicoprofiel is gevuld met kwantitatieve gegevens van onder meer het CBS en van netwerkpartners van Rezisto. De kwalitatieve informatie is verzameld tijdens bijeenkomsten en werksessies met (zorg)experts, zoals artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

In de eerste helft van 2022 wordt het risicoprofiel bijgewerkt. Dit risicoprofiel krijgt niet langer de vorm van een rapport maar wordt een online publicatie met eenvoudige navigatie. Hans Augustijn, regionaal epidemiologisch consulent en onderzoeker bij GGD West Brabant en Lieke Raijmakers, onderzoeker bij GGD West Brabant stellen samen met een werkgroep de nieuwe versie van dit profiel op.

Zie ook: Samenvatting regionaal risicoprofiel Noord-Brabant (PDF).

Contact

Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl.