Verpleeg- & verzorgingshuizen & thuiszorg

Wat wij doen

Werk jij in de langdurige zorg en vind je dat de infectiepreventie in jouw zorginstelling beter kan? Dan is het kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen mogelijk iets voor jou.

Zorgnetwerk REZISTO wil meer aandacht voor de infectiepreventie in de langdurige zorg. Daarom zijn we het kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen gestart. Binnen dit netwerk wordt de vraag naar infectiepreventie vanuit verpleeghuizen gekoppeld aan het beschikbare aanbod infectiepreventie door Deskundigen Infectiepreventie.

Het kwaliteitsnetwerk kent drie doelstellingen:

 1. Het verbeteren van de kwaliteit van infectiepreventie in zorginstellingen door met elkaar een ”veldnorm” op te stellen. Deze norm kent minimaal 3 kwaliteitsniveaus en een toetsingskader (auditmethode).
 2. Kennisdeling door het uitvoeren van de toetsing en uitwisselen van de bevindingen binnen de netwerkstructuur.
 3. Scholing van Deskundigen Infectiepreventie en professionals met het aandachtsgebied Infectiepreventie, zodat zij de toetsing uit kunnen voeren.

Voor het opstellen van de veldnorm hebben we de inbreng vanuit de langdurige zorg nodig. Neem je deel aan het netwerk, dan heb je dus ook een stem bij de ontwikkeling van de norm. Daarnaast biedt deelname de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met andere zorginstellingen. Voor verpleegkundigen en Specialisten Ouderengeneeskunde wordt accreditatie aangevraagd voor deze activiteit.

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden via contact@rezisto.nl. We houden je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen. We hopen dit voorjaar te kunnen starten, zodra de Corona piek voorbij is. Middels digitale sessies kun je meepraten over bepaalde infectiepreventie onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan: handhygiëne; schoonmaak; scholing; audits, uitbraakmanagement.

De digitale sessies duren maximaal 1 uur. Je kunt deelnemen aan alle onderwerpen, maar je kunt ook een keuze maken. Het is verstandig om je vooraf een beetje te verdiepen in het onderwerp. Denk aan bijvoorbeeld 4 uur per maand.

Wil je meer weten over het kwaliteitsnetwerk, neem dan contact op met Ina Willemsen.
Ina@contrain-ipc.nl

Meten is weten. Daarom vinden we het vanuit ons zorgnetwerk belangrijk dat we de infectiepreventie in zorginstellingen meten én vergelijken. Door vervolgens de uitkomsten uit metingen te vergelijken. komen verschillen in beeld. En zo kunnen we de infectiepreventie verbeteren. Door bijvoorbeeld met regelmaat op een vaststaande manier te meten hoe schoon een ziekenhuisafdeling is, krijg je in beeld hoe schoon deze afdeling is in vergelijking met afdelingen in andere ziekenhuizen. Of dat de betreffende afdeling schoner of minder schoon is dan andere afdelingen in hetzelfde ziekenhuis. Op basis van de gemeten verschillen leren afdelingen en ziekenhuizen van elkaar. Daardoor wordt uiteindelijk ieder ziekenhuis schoner, wat het risico op infecties verminderd. Dit kun je ook doen met het meten van de handhygiëne of het meten van naleven van de kledingvoorschriften die belangrijk zijn voor hygiënisch werken. Met de ontwikkeling van een audit app ondersteunen we het op een vergelijkbare wijze verzamelen van auditinformatie.

Goed vergelijken

Om audituitkomsten goed te vergelijken zijn de volgende zaken belangrijk:

 • De audit is zo objectief mogelijk. Dat betekent dat, wanneer op eenzelfde plek de meting twee keer gedaan wordt door twee verschillende mensen de uitkomst hetzelfde is.
 • De audit is reproduceerbaar. Dit houdt in dat op verschillende momenten in tijd de audit hetzelfde moet meten.

Verschillende mensen, op verschillende momenten, op verschillende plekken moeten dus op dezelfde manier meten om zinvol te vergelijken. De app helpt hierbij.

Meerdere audits

De audit app is ontwikkeld door de regionale zorgnetwerken Rezisto, LINK, Holland West en Euregio/Zwolle. In de eerste versie van de app krijgen de volgende audits een plek:

 • Hoe schoon is schoon, een uniforme audit voor de schoonmaak in ziekenhuizen
 • Een audit basishygiëne in ziekenhuizen
 • Een handhygiëne audit voor ziekenhuizen
 • De landelijke uniforme infectiepreventie audit voor verpleeghuizen

Planning

Op basis van de audits wordt in de eerste helft van 2021 een eerste versie van de app ontwikkeld. Een gebruikersgroep bestaande uit deskundigen infectiepreventie uit de deelnemende regio’s start in januari 2021 met het beoordelen en testen van de ontwerpen. Het doel is op 1 mei 2021 de eerste versie van de app te lanceren.

Contact

Contactpersoon voor dit onderwerp is Thera Habben Jansen.

Om er zeker van te zijn dat de maatregelen op het gebied van infectiepreventie werken, is het belangrijk om resultaten te meten. Dat kan via audits van infectiepreventiemaatregelen, maar ook resultaatmetingen zijn nuttig. Het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) van het RIVM biedt hiervoor mogelijkheden.

Wat meet SNIV?

Neem je deel aan het netwerk, dan heb je de volgende keuzemogelijkheden:

 • Een wekelijkse incidentiemeting (meting van het aantal nieuwe gevallen per week) van diverse infectieziekten waaronder COVID19;
 • Een halfjaarlijkse prevalentiemeting (hoeveel procent van de cliënten heeft op dit moment de gemeten infectie) van verschillende zorginfecties waaronder COVID-19;
 • Antibiotica surveillance als onderdeel van het prevalentie onderzoek en als losse module.

 

Omdat alle deelnemende verpleeghuizen deze metingen op dezelfde manier uitvoeren, kunnen we resultaten ook met elkaar vergelijken. Je kunt dus het resultaat van het eigen huis vergelijken met de resultaten van de andere deelnemende verpleeghuizen. Het inzicht of je laag, gemiddeld of hoog scoort helpt bij het beoordelen van het succes van het eigen infectiepreventiebeleid.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over SNIV en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op de website van het RIVM.

Contactpersoon voor dit onderwerp is Eefje Raams.

Het risicoprofiel is vooral een beschrijvend document dat inzicht in de verschillende risico’s die we op het gebied van antibioticaresistentie in onze Noord-Brabantse regio lopen. Ook geeft het inzicht in wat er al gedaan wordt om deze risico’s te beheersen en wat (nog) niet. Het is een hulpmiddel waarmee je prioriteiten kunt stellen in je beleid en waarmee je maatregelen kunt nemen om risico’s op het gebied van antibioticaresistentie te beheersen.

Het profiel laat de volgende onderdelen zien:

 • Een beschrijving van de regio en de zorgkaart.
 • Een overzicht van de mogelijke knelpunten (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij).
 • Een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen. Denk daarbij aan formatie voor infectiepreventie; auditsystematiek; BRMO surveillance en terugkoppeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het risicoprofiel wordt gevuld met kwantitatieve gegevens van onder meer het CBS en van netwerkpartners van Rezisto. De kwalitatieve informatie wordt voornamelijk verzameld tijdens bijeenkomsten en werksessies met (zorg)experts, zoals artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

Zie ook: Samenvatting regionaal risicoprofiel Noord-Brabant (PDF).

Contact

Eefje Raams, projectmedewerker Rezisto
eraams@amphia.nl