Verpleeg- & verzorgingshuizen & thuiszorg

Wat wij doen

Werk jij in de langdurige zorg en vind je dat de infectiepreventie in jouw zorginstelling beter kan? Dan is het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ) mogelijk iets voor jou.

Zorgnetwerk Rezisto wil meer aandacht voor de infectiepreventie in de langdurige zorg. Daarom zijn we het KNIP-LZ gestart. Binnen dit netwerk wordt de vraag naar infectiepreventie vanuit langdurige zorg gekoppeld aan het beschikbare aanbod infectiepreventie door Deskundigen Infectiepreventie.

Het kwaliteitsnetwerk kent drie doelstellingen:

 1. Het verbeteren van de kwaliteit van infectiepreventie in zorginstellingen door met elkaar een ”veldnorm” op te stellen. Deze norm kent minimaal 3 kwaliteitsniveaus en een toetsingskader (auditmethode).
 2. Kennisdeling door het uitvoeren van de toetsing en uitwisselen van de bevindingen binnen de netwerkstructuur.
 3. Scholing van Deskundigen Infectiepreventie en professionals met het aandachtsgebied Infectiepreventie, zodat zij de toetsing uit kunnen voeren.

 

De veldnorm is opgesteld met inbreng vanuit de professionals in de langdurige zorg. Op dit moment is een concept van de norm en de toetsing klaar die begin 2022 in een klein aantal verpleeghuizen getest wordt. Naar aanleiding van de resultaten en ervaring maakt de werkgroep een definitieve versie van het instrument. Daarna volgt breder gebruik van het instrument in de regio.

Als een organisatie het instrument invult komt in beeld welke onderdelen van de infectiepreventie goed zijn georganiseerd en welke onderdelen beter kunnen. Met deze informatie brengt Rezisto organisaties bij elkaar om elkaar verder te helpen.

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden via contact@rezisto.nl. We houden je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wil je meer weten over het kwaliteitsnetwerk, neem dan contact op met Ina Willemsen.
Ina@contrain-ipc.nl

Om er zeker van te zijn dat de maatregelen op het gebied van infectiepreventie werken, is het belangrijk om resultaten te meten. Dat kan via audits van infectiepreventiemaatregelen, maar ook resultaatmetingen zijn nuttig. Het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) van het RIVM biedt hiervoor mogelijkheden.

Wat meet SNIV?

Neem je deel aan het netwerk, dan heb je de volgende keuzemogelijkheden:

 • Een wekelijkse incidentiemeting (meting van het aantal nieuwe gevallen per week) van diverse infectieziekten waaronder COVID19;
 • Een halfjaarlijkse prevalentiemeting (hoeveel procent van de cliënten heeft op dit moment de gemeten infectie) van verschillende zorginfecties waaronder COVID-19;
 • Antibiotica surveillance als onderdeel van het prevalentie onderzoek en als losse module.

 

Omdat alle deelnemende verpleeghuizen deze metingen op dezelfde manier uitvoeren, kunnen we resultaten ook met elkaar vergelijken. Je kunt dus het resultaat van het eigen huis vergelijken met de resultaten van de andere deelnemende verpleeghuizen. Het inzicht of je laag, gemiddeld of hoog scoort helpt bij het beoordelen van het succes van het eigen infectiepreventiebeleid.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over SNIV en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op de website van het RIVM.

Contactpersoon voor dit onderwerp is Annabel Breeman a.breeman@ggdwestbrabant.nl.

Het risicoprofiel geeft inzicht in een aantal risico’s op het gebied van antibiotica resistentie in de regio Noord-Brabant. De huidige versie is beschrijvend van aard:

 • Een beschrijving van de regio en de zorgkaart.
 • Een overzicht van de mogelijke knelpunten (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij).
 • Een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen. Denk daarbij aan formatie voor infectiepreventie; auditsystematiek; BRMO surveillance en terugkoppeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het risicoprofiel is gevuld met kwantitatieve gegevens van onder meer het CBS en van netwerkpartners van Rezisto. De kwalitatieve informatie is verzameld tijdens bijeenkomsten en werksessies met (zorg)experts, zoals artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

In de eerste helft van 2022 wordt het risicoprofiel bijgewerkt. Dit risicoprofiel krijgt niet langer de vorm van een rapport maar wordt een online publicatie met eenvoudige navigatie. Hans Augustijn, regionaal epidemiologisch consulent en onderzoeker bij GGD West Brabant en Lieke Raijmakers, onderzoeker bij GGD West Brabant stellen samen met een werkgroep de nieuwe versie van dit profiel op.

Zie ook: Samenvatting regionaal risicoprofiel Noord-Brabant (PDF).

Contact

Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl.

Om de juiste voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen moeten zorgverleners weten welke resistente bacteriën patiënten bij zich dragen. Het is dus belangrijk dat deze informatie met de patiënt mee reist door de zorgketen heen. Deze informatie moet op tijd bij de juiste zorgverlener terecht komen en deze moet vervolgens ook weten wat voor maatregelen nodig zijn.

Gebruiken wat er al is

Veel zorgorganisaties maken transmurale werkafspraken over overdracht van zorg in de keten. Goede overdracht van patiëntinformatie hoort daarbij.

In het project ‘Transmurale werkafspraken’ brengen we in kaart welke transmurale werkafspraken over patiëntoverdracht er in de regio zijn gemaakt. Vervolgens bekijken we of hier al afspraken over dragerschap van resistente micro organismen in staan. Als dat niet het geval is en het wel relevant is gaan we met de betrokken zorgaanbieders aan de slag om deze afspraken toe te voegen.

Zo maken we gebruik van bestaande middelen om de verspreiding van resistente bacteriën in onze regio tot een minimum te beperken.

Meer informatie over dit project is te krijgen bij Danielle van Oudheusden.

Rezisto heeft een basisscholing infectiepreventie ontwikkeld die geschikt is voor zorgprofessionals maar ook voor bijvoorbeeld mantelzorgers en vrijwilligers. Het programma sluit aan bij de opleiding infectiepreventie voor aandachtsvelders, zodat hun collega’s meer basiskennis hebben over de thema’s waar deze aandachtsvelders mee naar de teams komen. Ook als een organisatie (nog) geen aandachtsvelders heeft opgeleid biedt de scholing een waardevolle basis.

De thema’s

De basisscholing bestaat uit acht ‘werkplaatsen’ rondom de volgende onderwerpen:

 • Persoonlijke hygiëne medewerker en cliënt
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Isolatie en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • BRMO (Bijzonder Resistentie Micro Oranismen) en ABR (antibiotica resistentie)
 • Coronavirus
 • Omgaan met infectiepreventie bij een uitbraak van infectieziekten
 • Omgaan met infectiepreventie bij urineweginfecties

In een ‘werkplaats’ gaan de deelnemers ongeveer drie uur aan de slag met het betreffende thema. Een deskundige infectiepreventie (liefst degene die ook is verbonden aan de deelnemende instelling) verzorgt de werkplaats. Het thema wordt behandeld aan de hand van de ervaringen en praktijkvragen van de deelnemers en is dus zeer interactief van aard.

Als voorbereiding op de werkplaats krijgen de deelnemers diverse (online) informatiebronnen aangereikt. Daarnaast krijgen de deelnemers na het volgen van de werkplaats een praktijkopdracht mee. Per werkplaats (bij actieve deelname en het afronden van de praktijkopdracht) kunnen deelnemers waarvoor dit relevant is 3 punten toevoegen in hun portfolio van de V&VN onder ‘Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’. Medewerkers kunnen inschrijven per werkplaats, men hoeft dus niet persé aan alle thema’s deel te nemen (maar het mag natuurlijk wel). Voor de uitvoering van deze werkplaatsen maken we gebruik van de kennis en expertise van ‘Samen Leren in de Wijk’ waar veel ervaring is met dit scholingsconcept.

Pilot

De scholing is ontwikkeld en wordt in 2022 getest bij een aantal zorginstellingen. Hiervoor hebben wij nog ruimte voor geïnteresseerde instellingen voor gehandicaptenzorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg.

Voor meer informatie of aanmelden voor de pilot kan je contact opnemen met Marieke Hiakame.