Verpleeg- & verzorgingshuizen & thuiszorg

Wat wij doen

Werk jij in de langdurige zorg en vind je dat de infectiepreventie in jouw zorginstelling beter kan? Dan is het kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen mogelijk iets voor jou.

Zorgnetwerk Rezisto wil meer aandacht voor de infectiepreventie in de langdurige zorg. Daarom zijn we het kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen gestart. Binnen dit netwerk wordt de vraag naar infectiepreventie vanuit verpleeghuizen gekoppeld aan het beschikbare aanbod infectiepreventie door Deskundigen Infectiepreventie.

Het kwaliteitsnetwerk kent drie doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van infectiepreventie in zorginstellingen door met elkaar een ”veldnorm” op te stellen. Deze norm kent minimaal 3 kwaliteitsniveaus en een toetsingskader (auditmethode).
  2. Kennisdeling door het uitvoeren van de toetsing en uitwisselen van de bevindingen binnen de netwerkstructuur.
  3. Scholing van Deskundigen Infectiepreventie en professionals met het aandachtsgebied Infectiepreventie, zodat zij de toetsing uit kunnen voeren.

 

De veldnorm is opgesteld met inbreng vanuit de professionals in de langdurige zorg. Op dit moment is een concept van de norm en de toetsing klaar die begin 2022 in een klein aantal verpleeghuizen getest wordt. Naar aanleiding van de resultaten en ervaring maakt de werkgroep een definitieve versie van het instrument. Daarna volgt breder gebruik van het instrument in de regio.

Als een organisatie het instrument invult komt in beeld welke onderdelen van de infectiepreventie goed zijn georganiseerd en welke onderdelen beter kunnen. Met deze informatie brengt Rezisto organisaties bij elkaar om elkaar verder te helpen.

Ben je geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden via contact@rezisto.nl. We houden je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen. We hopen dit voorjaar te kunnen starten, zodra de Corona piek voorbij is.

Wil je meer weten over het kwaliteitsnetwerk, neem dan contact op met Ina Willemsen.
Ina@contrain-ipc.nl

Om er zeker van te zijn dat de maatregelen op het gebied van infectiepreventie werken, is het belangrijk om resultaten te meten. Dat kan via audits van infectiepreventiemaatregelen, maar ook resultaatmetingen zijn nuttig. Het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) van het RIVM biedt hiervoor mogelijkheden.

Wat meet SNIV?

Neem je deel aan het netwerk, dan heb je de volgende keuzemogelijkheden:

  • Een wekelijkse incidentiemeting (meting van het aantal nieuwe gevallen per week) van diverse infectieziekten waaronder COVID19;
  • Een halfjaarlijkse prevalentiemeting (hoeveel procent van de cliënten heeft op dit moment de gemeten infectie) van verschillende zorginfecties waaronder COVID-19;
  • Antibiotica surveillance als onderdeel van het prevalentie onderzoek en als losse module.

 

Omdat alle deelnemende verpleeghuizen deze metingen op dezelfde manier uitvoeren, kunnen we resultaten ook met elkaar vergelijken. Je kunt dus het resultaat van het eigen huis vergelijken met de resultaten van de andere deelnemende verpleeghuizen. Het inzicht of je laag, gemiddeld of hoog scoort helpt bij het beoordelen van het succes van het eigen infectiepreventiebeleid.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over SNIV en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op de website van het RIVM.

Contactpersoon voor dit onderwerp is Annabel Breeman a.breeman@ggdwestbrabant.nl.

Het risicoprofiel is vooral een beschrijvend document dat inzicht in de verschillende risico’s die we op het gebied van antibioticaresistentie in onze Noord-Brabantse regio lopen. Ook geeft het inzicht in wat er al gedaan wordt om deze risico’s te beheersen en wat (nog) niet. Het is een hulpmiddel waarmee je prioriteiten kunt stellen in je beleid en waarmee je maatregelen kunt nemen om risico’s op het gebied van antibioticaresistentie te beheersen.

Het profiel laat de volgende onderdelen zien:

  • Een beschrijving van de regio en de zorgkaart.
  • Een overzicht van de mogelijke knelpunten (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij).
  • Een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen. Denk daarbij aan formatie voor infectiepreventie; auditsystematiek; BRMO surveillance en terugkoppeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen.

Het risicoprofiel wordt gevuld met kwantitatieve gegevens van onder meer het CBS en van netwerkpartners van Rezisto. De kwalitatieve informatie wordt voornamelijk verzameld tijdens bijeenkomsten en werksessies met (zorg)experts, zoals artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

Zie ook: Samenvatting regionaal risicoprofiel Noord-Brabant (PDF).

Contact

Thera Habben Jansen thabbenjansen@amphia.nl.