“We schrijven in onze praktijk gericht én bewust antibiotica voor”

– Caroline Huetink, ambassadeur en veearts –

Ons verhaal

Wij zijn Rezisto, het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie voor Noord-Brabant. Op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we opgericht om het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën in Brabant te voorkomen.

Dat moet nu. Voor later. En kunnen we alleen samen.

Jaarmagazine 2023

In ons jaarmagazine vind je de laatste ontwikkelingen, inzichten en welke projecten we in 2023 draaien. Met de kennis en informatie uit ons magazine kun jij het verschil maken in de zorg voor jouw patiënten.

Als zorgprofessional heb je een unieke kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de strijd tegen antibioticaresistentie en infectiepreventie. We kunnen het niet alleen en hebben jou nodig. Denk en doe met ons mee.

Levensbedreigend

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor (resistent tegen) antibiotica. Met als gevolg dat antibioticaresistentie (ABR) wereldwijd de gezondheid bedreigd. Alleen in Europa sterven er jaarlijks enkele tienduizenden mensen aan een infectie veroorzaakt door resistente bacteriën.

In 2015 heeft het ministerie van VWS daarom een meerjarenagenda gepubliceerd. Hierin wordt de aanpak tegen resistente bacteriën beschreven op regionaal, nationaal én internationaal niveau. De verwachting is dat door meer samenhang en betere afspraken tussen de publieke gezondheidszorg, de cure én de care, we grip houden op resistente bacteriën. Hiervoor zijn tien regionale zorgnetwerken ingericht. Het is aan hen om door regionale samenwerkingsverbanden antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Eén van deze zorgnetwerken is Rezisto.

Uniek voor Brabant

De regio Brabant heeft een eigen dynamiek en dat brengt ook specifieke risico´s met zich mee op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Zo kenmerkt Brabant zich door intensieve veehouderij, een hoog percentage arbeidsmigranten, grensoverschrijdend patiëntenverkeer met buurland België, een internationaal vliegveld Eindhoven airport en een innovatieve technologieregio, namelijk Brainport. Dit legitimeert ook een maatwerk aanpak op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Omdat er ook risico’s zijn die herkenbaar zijn in andere regio’s, werken we natuurlijk veel en nauw samen. Onze regionale uniciteit ontlenen wij aan onze audits. In het meten = weten lopen wij voor op andere zorgnetwerken. We delen onze kennis en inzichten dan ook graag om er gezamenlijk van te leren en als Nederland beter van te worden.

De uitdaging

Het aanpakken van het resistentie-vraagstuk is nog niet zo eenvoudig. Het onderwerp is ongrijpbaar en voor velen een ver van het bed-verhaal. Terwijl het dodenaantal er niet om liegt. Door het onderwerp actief op de publieke, professionele en politieke agenda te zetten, krijgt het de aandacht die het nodig heeft. Ook in Noord-Brabant werken we daar hard aan. Pas als de ernst van het probleem en het belang van een gezamenlijke aanpak worden ingezien, kunnen we op zoek naar oplossingsrichtingen. Meten om te weten, agenderen en bewustwording creëren zijn belangrijke stappen die we daarvoor met elkaar moeten zetten. Het zorgnetwerk houdt zich in de kern bezig met vier taken:

  1. surveillance (actief op zoek naar resistente bacteriën en daarover communiceren);
  2. verbeteren van infectiepreventie;
  3. gepast voorschrijven van antibiotica
  4. deskundigheidsbevordering/kennisdeling.

Deskundigheid telt

Gelukkig is er in ons land én in de Brabantse regio veel kennis beschikbaar over antibioticaresistentie. Er zijn allerlei experts die hun kennis willen delen en er zijn ook al veel goede voorbeelden hoe we antibioticaresistentie te lijf moeten gaan. Het is de kunst om die kennis en ervaring breed in de provincie te verspreiden. Zodat professionals er in het dagelijks werk hun voordeel mee kunnen doen en patiënten en cliënten er letterlijk en figuurlijk beter van worden. Dit faciliteren we door onder meer scholing, een open communicatie en allerhande ontmoetingen, zowel fysiek als online.

De kracht van samen

Als netwerkorganisatie is het onze taak om Brabantse zorginstellingen in de cure, care én publieke gezondheid met elkaar te verbinden. Het succes van ons netwerk zit namelijk in deze samenwerking en het kennen en gekend worden. Cliënten en patiënten bewegen zich door de gehele zorgketen heen. En eventuele resistente bacteriën verhuizen zo dus mee. Dit is niet geïsoleerd op te lossen. Dat lukt alleen samen, tussen GGD en ziekenhuis, verpleeghuis, GGZ en thuiszorg, gehandicaptenzorg en huisarts, humane én veterinaire gezondheidszorg. Elke dag weer zijn wij bezig om die samenwerkingen te stimuleren, te faciliteren en te borgen. We vertrekken daarbij altijd vanuit dat wat ons allen bindt. En dat is de gezondheid van patiënten en cliënten.

De basis is vertrouwen

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om elke zorgprofessional het belang van onze missie in te laten zien. In de aanpak van antibioticaresistentie hebben we elkaar nodig. Een gezamenlijke aanpak lukt alleen als we elkaar vertrouwen, willen blijven leren en nieuwsgierig zijn naar elkaars organisaties en werkwijzen. Daarvoor zijn respect voor elkaars kennis en kunde en zorgvuldig omgaan met informatie van netwerkpartners van belang.

Voor elkaar

Wij willen dat in Brabant alle betrokken zorgprofessionals en bestuurders het nut en de noodzaak van het netwerk inzien en daar proactief aan deelnemen. Dit betekent dat zij in hun dagelijks werk de netwerkdoelstellingen ook toepassen en successen behalen. Pas dan zijn we tevreden en hebben we het in Brabant goed voor elkaar!