“We zijn in Brabant al heel goed op weg”

– Clementine Wijkmans, ambassadeur en strategisch medisch adviseur –

Andere regio’s

Alleen in Europa sterven er jaarlijks enkele tienduizenden mensen aan een infectie veroorzaakt door resistente bacteriën. In 2015 heeft het ministerie van VWS daarom een meerjarenagenda gepubliceerd. Hierin wordt de aanpak tegen resistente bacteriën beschreven op regionaal, nationaal én internationaal niveau. De verwachting is dat door meer samenhang en betere afspraken tussen de publieke gezondheidszorg, de cure én de care, we grip houden op resistente bacteriën. Hiervoor zijn in Nederland tien regionale zorgnetwerken ingericht. Het is aan hen om door regionale samenwerkingsverbanden antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Naast Rezisto zijn de volgende zorgnetwerken actief: