“Het succes zit in het naleven van protocollen”

– Maria Kwint, ambassadeur –

Basistaken

De opdracht

De doelen van het ministerie van VWS op het gebied van antimicrobiële resistentie zijn vertaald naar 12 taken voor de regionale zorgnetwerken. Deze basistaken zijn vervolgens verdeeld in 4 thema’s. De taken en thema’s worden hieronder beschreven.

Netwerk en risico’s

 • Actoren in beeld en activeren
 • Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal niveau
 • Opstellen regionaal risicoprofiel en beheersplan
 • Onderlinge bijstand en advies bestrijdingsmaatregelen

Overdracht en uitbraakmanagement

 • Stimuleren deelname landelijke surveillance
 • Transmurale werkafspraken informatiedeling (dragerschap, resistentie)
 • Beschikbaar stellen regionale informatie (dragerschap, resistentie)
 • Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over resistentie en uitbraak

Infectiepreventie

 • Opstellen plan en formats uniforme audits infectiepreventie
 • Preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen

Antimicrobial stewardship en deskundigheidsbevordering

 • Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering
 • Cyclisch verbeteren bewustwording en uitvoering rationeel voorschrijven

Binnen het zorgnetwerk Rezisto zijn al onze activiteiten gericht op het realiseren van deze basistaken en thema’s.

Afkortingen

We gebruiken samen vaak afkortingen. We verzamelen ze in deze Afkortingenlijst Rezisto.