Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg KNIP-LZ

Wat is het doel van KNIP-LZ?

Er is veel kennis op het gebied van infectiepreventie in de regio. Echter, elke organisatie bezit andere kennis over verschillende onderwerpen.

Zo is het idee ontstaan voor een kwaliteitsinstrument dat helpt om deze kennis heel gericht te delen. Het instrument brengt de kwaliteit van de organisatie van infectiepreventie in beeld op het gebied van scholing, persoonlijke hygiëne, bestuur en beleid, uitbraakmanagement, schoonmaak, protocollen, MRSA-BRMO en handhygiëne.

De resultaten brengen niet alleen sterke en verbeterpunten in beeld, maar ook bij welke andere organisaties je kennis daarover kunt vinden.

Maar: het is geen beoordeling. De audit is slechts een instrument van waaruit we kennis kunnen delen en kunnen samenwerken.

Bekijk de video voor meer informatie.

Rezisto KNIP LZ

Werk jij in de langdurige zorg en vind je dat de infectiepreventie in jouw zorginstelling beter kan? Dan is het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ) mogelijk iets voor jou.

Zorgnetwerk Rezisto wil meer aandacht voor de infectiepreventie in de langdurige zorg. Daarom zijn we het KNIP-LZ gestart. Binnen dit netwerk wordt de vraag naar infectiepreventie vanuit langdurige zorginstellingen zoals verpleeghuizen gekoppeld aan het beschikbare aanbod infectiepreventie door Deskundigen Infectiepreventie.

Het kwaliteitsnetwerk kent drie doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van infectiepreventie in langdurige zorginstellingen door met elkaar een ”veldnorm” op te stellen. Deze norm kent minimaal 3 kwaliteitsniveaus en een toetsingskader (auditmethode).
  2. Kennisdeling door het uitvoeren van de toetsing en uitwisselen van de bevindingen binnen de netwerkstructuur.
  3. Scholing van Deskundigen Infectiepreventie en professionals met het aandachtsgebied Infectiepreventie, zodat zij de toetsing uit kunnen voeren.

Het kwaliteitsinstrument brengt de kwaliteit van de organisatie van infectiepreventie in beeld op het gebied van scholing, persoonlijke hygiëne, bestuur en beleid, uitbraakmanagement, schoonmaak, protocollen, MRSA-BRMO en handhygiëne.

Doordat medewerkers van organisatie bij elkaar gaan kijken en de evaluatie uitvoeren, ontstaat inzicht in de sterke en ontwikkelpunten. De kennis wordt vervolgens met elkaar gedeeld in de bestaande structuur van lerende netwerken.

De resultaten brengen niet alleen sterke en verbeterpunten in beeld, maar ook bij welke andere organisaties je kennis daarover kunt vinden. Maar: het is geen beoordeling. De audit is slechts een instrument van waaruit we kennis kunnen delen en kunnen samenwerken.

Ben je Bestuurder of lid van de Infectie Preventie Commissie? Kijk dan dit  filmpje.

KNIP LZ Uitleg voor bestuurder

Jijzelf bent verantwoordelijk voor het oppakken van eventuele verbeteracties. Maar je staat niet alleen. Je kunt via het kwaliteitsnetwerk hulp vragen aan collega’s. Misschien heeft een collega in een andere instelling een hele goede tip voor je. En de leden van de KNIP-LZ werkgroep zijn er ook om je te adviseren.

Tijdens de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst schenkt KNIP-LZ ook aandacht aan onderwerpen waar mensen hulp bij kunnen gebruiken.

We vragen wat van je tijd. Tijd voor het voorbereiden en bijwonen van het bezoek van de auditoren. We voeren een gesprek van ongeveer 2, maximaal 3 uur. Waarvan ongeveer een half uur nodig is voor een bezoek aan een afdeling. De belasting voor het personeel in de zorg is hierbij heel klein.

Heb je een bezoek van de auditoren achter de rug en vind het leuk om zelf ook als auditor op te treden, dan ben je welkom om je aan te sluiten bij het  auditorenteam. Hiervoor word je natuurlijk eerst ingewerkt.

Meld je aan via contact@rezisto.nl, heb je vragen of wil je nog wat meer informatie, laat het dan ook weten via dit email adres.

Aanleiding

De COVID-19 pandemie heeft ons geleerd dat we ons beter moeten voorbereiden op mogelijke pandemieën. Makkelijker gezegd dan gedaan, want iedere pandemie is verschillend en vraagt om een andere aanpak. Maar we weten dat de aanpak zich altijd richt op de zorg en infectieziektebestrijding.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een beleidsagenda opgesteld, die beschrijft hoe we ons voorbereiden. Op 4 november 2022 is door de minister van VWS een brief aan de kamer gestuurd over de uitwerking van deze agenda. Deze brief beschrijft het beleid dat de komende jaren uitgevoerd wordt. Belangrijk is dat we slagvaardig en wendbaar zijn, en gemakkelijk kunnen opschalen als dat nodig is.

Voor de langdurige zorg wordt ingezet op infectiepreventie en hygiëne. De verbetering van de infectiepreventie moet een vast onderdeel worden van de kwaliteitscyclus. Vanaf 2024 dienen zorginstellingen op hun locaties periodiek een evaluatie uit te voeren als onderdeel van de leer- en verbetercyclus, waarbij ‘vreemde ogen’ meekijken.

Wat bieden wij je?

We hebben een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat naadloos aansluit op de ontwikkelingen uit de kamerbrief. Je vindt het op deze pagina terug.

Dit kwaliteitsinstrument is ontwikkeld met inbreng van verpleeghuizen uit de regio, met als doel, de organisatie van de infectiepreventie te evalueren.

Gezien de ontwikkelingen zoals beschreven in de kamerbrief lijkt KNIP-LZ een goede aanpak, zonder extra kosten.

Deelnemers van KNIP-LZ kunnen toegang krijgen tot een besloten deel van de website. Boven aan de website, helemaal rechts, zie je een mapje. Via deze knop kun je een account aanvragen. Kijk hier voor een stappenplan.

Rezisto - KNIPLZ - inloggen

Vanuit Rezisto wordt gecontroleerd of een aanvrager daadwerkelijk recht heeft tot toegang. Dit is na aanlevering van een ondertekende deelname verklaring.

Pas na deze check krijg je toegang. Zo beschermen we de informatie voor mensen die hier geen rechten voor hebben.

Eenmaal toegang? Dan heb je inzicht in de overall rapporten van alle KNIP-LZ bezoeken. Je kunt hier je eigen rapport spiegelen aan dat van anderen. En als je wilt kun je de contactgegevens opzoeken van collega’s om vragen te stellen of kennis te delen.

De partijen die al meedoen zijn:

Rezisto - Themadag Langdurige Zorg 14 september 2023

We kijken terug op een geweldige themadag ‘Doen = Netwerken’! over infectiepreventie voor de langdurige zorg.

Het was een dag vol inspiratie, kennisdeling en netwerken.

Bekijk hier de ‘aftermovie’.

Blader hieronder door de foto’s van deze dag.

 

Er was een mooie opkomst in het Willem II stadion in Tilburg en de deelnemers hebben deze dag tot een groot succes gemaakt.

Ze kregen een praktische scholing die ze liet zien hoe ze hun team kunnen meenemen in het infectiepreventiebeleid.

Werkvormen en tools werden gedeeld, ze gingen enthousiast aan de slag en ze kregen tips om direct in de praktijk toe te passen.

Centraal stond de vraag: wat ga je morgen anders doen en wie of wat heb je daarvoor nodig?

Deze dag was voor iedereen die betrokken is bij infectiepreventiebeleid:

  • Leden van de Infectiepreventie Commissie
  • Aandachtsvelders Infectiepreventie
  • Deskundigen Infectiepreventie
  • Beleidsadviseurs
  • Kwaliteitsfunctionarissen
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • En aan alle overige geïnteresseerden die deze dag hebben bijgewoond.

Het was heel mooi om te zien hoe deze diverse groepen samenkwamen om te leren, te ontmoeten en kennis te delen.

De grote opkomst toonde aan hoe belangrijk het onderwerp infectiepreventie is voor onze zorgsector.

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze inspirerende dag.

Documenten

Wil je de verschillende presentaties nog eens inzien (als je er op klikt download het document direct):

Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd

Tijdens de themadag was een presentatie voorzien van de Inspectie, die wegens omstandigheden, niet doorging. De deelnemers hadden vragen ingediend die in dit filmpje beantwoord worden.