Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg KNIP-LZ

Wat is het doel van KNIP-LZ?

Er is veel kennis op het gebied van infectiepreventie in de regio. Echter, elke organisatie bezit andere kennis over verschillende onderwerpen.

Zo is het idee ontstaan voor een kwaliteitsinstrument dat helpt om deze kennis heel gericht te delen. Het instrument brengt de kwaliteit van de organisatie van infectiepreventie in beeld op het gebied van scholing, persoonlijke hygiëne, bestuur en beleid, uitbraakmanagement, schoonmaak, protocollen, MRSA-BRMO en handhygiëne.

De resultaten brengen niet alleen sterke en verbeterpunten in beeld, maar ook bij welke andere organisaties je kennis daarover kunt vinden.

Maar: het is geen beoordeling. De audit is slechts een instrument van waaruit we kennis kunnen delen en kunnen samenwerken.

Bekijk de video voor meer informatie.

Rezisto KNIP LZ

Werk jij in de langdurige zorg en vind je dat de infectiepreventie in jouw zorginstelling beter kan? Dan is het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ) mogelijk iets voor jou.

Zorgnetwerk Rezisto wil meer aandacht voor de infectiepreventie in de langdurige zorg. Daarom zijn we het KNIP-LZ gestart. Binnen dit netwerk wordt de vraag naar infectiepreventie vanuit langdurige zorginstellingen zoals verpleeghuizen gekoppeld aan het beschikbare aanbod infectiepreventie door Deskundigen Infectiepreventie.

Het kwaliteitsnetwerk kent drie doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van infectiepreventie in langdurige zorginstellingen door met elkaar een ”veldnorm” op te stellen. Deze norm kent minimaal 3 kwaliteitsniveaus en een toetsingskader (auditmethode).
  2. Kennisdeling door het uitvoeren van de toetsing en uitwisselen van de bevindingen binnen de netwerkstructuur.
  3. Scholing van Deskundigen Infectiepreventie en professionals met het aandachtsgebied Infectiepreventie, zodat zij de toetsing uit kunnen voeren.

Het kwaliteitsinstrument brengt de kwaliteit van de organisatie van infectiepreventie in beeld op het gebied van scholing, persoonlijke hygiëne, bestuur en beleid, uitbraakmanagement, schoonmaak, protocollen, MRSA-BRMO en handhygiëne.

Doordat medewerkers van organisatie bij elkaar gaan kijken en de evaluatie uitvoeren, ontstaat inzicht in de sterke en ontwikkelpunten. De kennis wordt vervolgens met elkaar gedeeld in de bestaande structuur van lerende netwerken.

De resultaten brengen niet alleen sterke en verbeterpunten in beeld, maar ook bij welke andere organisaties je kennis daarover kunt vinden. Maar: het is geen beoordeling. De audit is slechts een instrument van waaruit we kennis kunnen delen en kunnen samenwerken.

Ben je Bestuurder of lid van de Infectie Preventie Commissie? Kijk dan dit  filmpje.

KNIP LZ Uitleg voor bestuurder

Het kwaliteitsinstrument gaat over hoe de infectiepreventie georganiseerd is. De resultaten zijn bijvoorbeeld relevant voor de hygiëne en infectiepreventie commissie (waar de gecontracteerde deskundige infectiepreventie meestal bij aansluit) om beleidsprioriteiten te stellen.

Dit is niet hetzelfde als de infectiepreventie audits die de ‘eigen’ deskundige infectiepreventie in de organisatie doet. Deze audits gaan over de uitvoering van de infectiepreventie (handhygiëne, schoonmaak, juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, et cetera).

Als een organisatie het instrument invult komt in beeld welke onderdelen van de infectiepreventie goed zijn georganiseerd en welke onderdelen beter kunnen.

Met deze informatie brengt Rezisto organisaties bij elkaar om elkaar verder te helpen.

Aanleiding

De COVID-19 pandemie heeft ons geleerd dat we ons beter moeten voorbereiden op mogelijke pandemieën. Makkelijker gezegd dan gedaan, want iedere pandemie is verschillend en vraagt om een andere aanpak. Maar we weten dat de aanpak zich altijd richt op de zorg en infectieziektebestrijding.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een beleidsagenda opgesteld, die beschrijft hoe we ons voorbereiden. Op 4 november 2022 is door de minister van VWS een brief aan de kamer gestuurd over de uitwerking van deze agenda. Deze brief beschrijft het beleid dat de komende jaren uitgevoerd wordt. Belangrijk is dat we slagvaardig en wendbaar zijn, en gemakkelijk kunnen opschalen als dat nodig is.

Voor de langdurige zorg wordt ingezet op infectiepreventie en hygiëne. De verbetering van de infectiepreventie moet een vast onderdeel worden van de kwaliteitscyclus. Vanaf 2024 dienen zorginstellingen op hun locaties periodiek een evaluatie uit te voeren als onderdeel van de leer- en verbetercyclus, waarbij ‘vreemde ogen’ meekijken.

Wat bieden wij je?

We hebben een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat naadloos aansluit op de ontwikkelingen uit de kamerbrief. Je vindt het op deze pagina terug.

Dit kwaliteitsinstrument is ontwikkeld met inbreng van verpleeghuizen uit de regio, met als doel, de organisatie van de infectiepreventie te evalueren.

Gezien de ontwikkelingen zoals beschreven in de kamerbrief lijkt KNIP-LZ een goede aanpak, zonder extra kosten.

Er is een veldnorm opgesteld met inbreng vanuit de professionals in de langdurige zorg.

De norm en de toetsing zijn klaar en zijn begin 2022 in een klein aantal verpleeghuizen getest.

Er zijn in 2022 zes pilots uitgevoerd bij vijf verschillende VVT-organisaties.

Op 15 september 2022 vond een themamiddag plaats voor bestuurders, managers, beleidsadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen, deelnemers van de infectiecommissie en deskundigen infectiepreventie, waar onder andere de resultaten van de pilots zijn gedeeld.