Verpleeg- & verzorgingshuizen & thuiszorg

Nascholing

Binnen Rezisto hechten wij veel waarde aan scholing. In het scholingsplan van het zorgnetwerk ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering in de huisartsenzorg, VVT en gehandicaptenzorg. Omdat de kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie binnen deze sectoren wisselt, is juist hier winst te behalen. Op deze pagina lees je wat we binnen deze verschillende sectoren op het gebied van (na)scholing aanbieden.

Huisartsen

 • Farmacotherapeutisch Overleg (FTO): het bestaande FTO over juist gebruik van antibiotica wordt uitgerold in de huisartsenpraktijken. Meer informatie: FTO JGAB.
 • Antibiotica-allergieën: we organiseerden, samen met een infectioloog en een allergoloog, een webinar over antibiotica-allergieën. Je kan het webinar hier terugkijken.
 • Audit infectiepreventie: Deskundigheid komt ook via audits. Voor huisartsenpraktijken hebben wij een praktijkaudit ontwikkeld die ook een goede voorbereiding is voor accreditatietrajecten. Meer informatie: HIP in de HAP <interne link nog aanmaken>
 • Diagnostisch Toets Overleg (DTO) en onderwijs voor doktersassistentes (DA): Een aantal regionale laboratoria verzorgt al een DTO voor huisartsen. Ook verzorgden zij onderwijs voor DA’s met verschillende onderwerpen op gebied van infectieziekten. Vanuit Rezisto worden deze programma’s verder onder de aandacht gebracht of zo mogelijk ontwikkeld. Een eigen DTO over urineweginfecties komt in 2023 beschikbaar.

Langdurige zorg en thuiszorg

 • Scholingsplan VVT: In dit plan voor zorgmedewerkers binnen de VVT maken we gebruik van het concept ‘samen leren in de wijk’. Dit is in West-Brabant een bestaande wijze van opleiden van medewerkers in de langdurige zorg en thuiszorg. Een Deskundige Infectiepreventie (DI) organiseert een ‘werkplaats’ van een aantal uur met een thema. Hierbij zijn vragen vanuit de praktijk leidend. Ook in 2023 bieden we deze scholing weer aan. Meer informatie: Basisscholing infectiepreventie <interne link nog aanmaken>.
 • Op de website zal een actueel overzicht van bestaande scholingen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg worden geboden.

De uitgebreide versie van het scholingsplan is te zien via deze link.

FTO JGAB (Juist gebruik Antibiotica) voor huisartsen

Rezisto stelt een FTO (farmacotherapeutisch overleg) rondom gepast gebruik van antibiotica beschikbaar. Dit FTO werd gemaakt door het RIVM en het Julius centrum van het UMC Utrecht.

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

 • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van de praktijk voor antibiotica bij enkele veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in de FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden;
 • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties;
 • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie;
 • Communicatie met de patiënt over al dan niet voorschrijven van antibiotica;
 • Casuïstiek;

Ter voorbereiding op dit FTO ontvangen de praktijken van de huisarts-expert een analyse die is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit het HIS. De kosten van de dataextractie die hiervoor nodig is worden gedragen door Rezisto.

Voor het FTO dient 1,5 uur te worden uitgetrokken. Voor de data extractie is 6 weken tijd nodig.

Voor meer informatie of voor het aanmelden van uw groep voor dit FTO kunt u contact opnemen met huisarts Dré Bartels.

Rezisto heeft een stimuleringsfonds beschikbaar gesteld voor Brabantse zorgorganisaties. Zorginstellingen uit de Brabantse regio kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds als het gaat om taken op het gebied van infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie. Het betreft dan taken die organisaties uit moeten voeren, maar waarvan de praktijk uitwijst dat ze niet of nog niet optimaal worden uitgevoerd.

Om financiële drempels voor het op orde krijgen van deze taken te verlagen biedt Rezisto zorginstellingen de kans om een tegemoetkoming van maximaal € 5.000,- aan te vragen. Er zijn ook Scholingsvouchers beschikbaar van € 2.400,- per stuk om een Basisscholing te volgen of een Aandachtsvelder op te leiden.

Inmiddels hebben verschillende organisaties de weg naar de Scholingsvouchers gevonden, zoals Pantein en Reinier van Arkel.

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning zijn:

 • Het uitvoeren van een audit door een externe deskundige infectiepreventie, met een rapport met aanbevelingen en een herhaling na 1 jaar voor het bewaken van de voortgang.
 • Het ‘in company’ organiseren van een inspiratiedag hygiënisch werken.
 • Inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering op het gebied van infectiepreventie of gepast antibioticagebruik.
 • Het organiseren van een DTO/FTO over antibiotica voorschrijfgedrag, diagnostiek of antibiotica allergieën.

Dit zijn slechts voorbeelden en is geen uitputtende lijst. Ook andere ideeën, die passen binnen de kaders, zijn van harte welkom. Gehonoreerde ideeën publiceren we met een korte omschrijving op de website en zijn zo mogelijk een inspiratie voor andere organisaties.

Bijlagen

Contact

Titia de Meijer tdemeijer1@amphia.nl

Als zorgmedewerker heb jij een belangrijke rol in het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en andere micro-organismen. Dit doe je door hygiënisch te werken.

De e-learning bestaat uit 8 modules. In elke module worden vragen gesteld en kun je punten en sterren behalen. Je doorloopt de e-learning in ongeveer 40 à 50 minuten. Je kunt 2 accreditatiepunten verdienen.

Meer informatie of direct starten met de e-learning doe je hier.

Het platform van deskundigen infectiepreventie in de VVT heeft een drietal webinars ontwikkeld over infectiepreventie in de thuiszorg.

Bewoners in de thuiszorg zijn kwetsbaar voor infectieziektes. Daarom is preventie zo belangrijk. In de webinars leer je wat jij kan doen om jouw cliënten te beschermen. Deze webinars zijn speciaal voor verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg met praktische voorbeelden uit de praktijk. Kijk hier voor meer informatie.