Huisartsen

Nascholing

Weet jij hoe jouw huisartsenpraktijk scoort in het voorschrijven van antibiotica ten opzichte van andere praktijken? En ten opzichte van landelijke benchmarkgegevens?

Rezisto  stelt een FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO) beschikbaar rondom gepast gebruik van antibiotica. Dit FTO is gemaakt door het RIVM en het Julius centrum van het UMC Utrecht.

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

 • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van jouw praktijk voor antibiotica bij veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in jouw FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden?;
 • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties;
 • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie;
 • Communicatie met patiënten over al dan niet voorschrijven van antibiotica;
 • Casuïstiek.

Ter voorbereiding op dit FTO ontvang je van de huisarts-expert een analyse. Deze is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit het HIS. De kosten van de dataextractie die hiervoor nodig is, worden gedragen door het zorgnetwerk Rezisto.

Houd voor het FTO rekening met een tijdsinvestering van ca 1,5- 2 uur. De dataextractie vraagt 6 weken tijd.

In verband met de RIVM-richtlijnen m.b.t. de COVID-19 maatregelen wordt het FTO vooralsnog online vormgegeven.

Contact

Voor meer informatie of voor het aanmelden van jouw praktijk voor dit FTO kun je contact opnemen met huisarts Frederieke de Bever.

In 2014 is de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) gestart met het project Samenwerking Medici en Dierenartsen (SaMeDi). Dit project had als doel huisartsen en dierenartsen regionaal kennis te laten maken met elkaar en met elkaars expertise. Er zijn op dit moment 18 SaMeDi netwerken actief in 3 provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), waarvan 11 in Noord-Brabant.

Een goed werkend, lokaal en regionaal netwerk is van groot belang bij vraagstukken als antibioticaresistentie, uitbraakmanagement en zoönosen. Daarom past het SaMeDi project ook goed bij de netwerkgedachte van Rezisto.

De SaMeDi netwerken bestaan uit lokale dierenartsen en huisartsen van verschillende praktijken (groepen zijn 10-15 personen groot). In sommige netwerken sluiten ook andere medici aan (medisch specialisten, tandartsen, DI’s). Per netwerk trekken een huisarts en een dierenarts de kar. Zij worden ondersteund door de projectondersteuner van Rezisto.

Netwerken komen ieder half jaar bij elkaar. Groepen hebben invloed op het onderwerp en de invulling van de bijeenkomst. Het kan gaan over het opbouwen van het netwerk, maar ook over zoönosen of Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Er is, naast de inhoud, ook altijd ruimte voor even bijpraten of een discussie.

Bijeenkomsten vinden plaats op huis- en dierenartsenpraktijken, maar een bezoek aan een veehouder of het laboratorium van een ziekenhuis behoort ook de tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt met elkaar vaak een hapje gegeten op de locatie.

Ben je huisarts of dierenarts, werkzaam in Noord-Brabant, nog geen lid van een netwerk en wil je je ergens aansluiten? Of speel je met de gedachte om een eigen netwerk binnen jouw regio te beginnen? Neem dan contact met ons op! We verbinden je graag met een bestaand netwerk, of gaan met je op zoek naar mogelijke partners voor een nieuw netwerk.

Contact

Wil je meer weten over SaMeDi, neem dan contact op met Rozan van Rossum.
rvrossum@lto.nl

Binnen Rezisto hechten wij veel waarde aan scholing. In het scholingsplan van het zorgnetwerk ligt de nadruk op deskundigheidsbevordering in de huisartsenzorg, VVT en gehandicaptenzorg. Omdat de kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie binnen deze sectoren wisselt, is juist hier winst te behalen. Op deze pagina lees je wat we binnen deze verschillende sectoren op het gebied van (na)scholing aanbieden.

Huisartsen:

 • Farmacotherapeutisch Overleg (FTO): het bestaande FTO over juist gebruik van antibiotica wordt uitgerold in de huisartsenpraktijken. Meer informatie: FTO JGAB.
 • Antibiotica-allergieën: we organiseren, samen met een infectioloog en een allergoloog, een webinar over antibiotica-allergieën.
 • Audit infectiepreventie: we onderzoeken of een audit infectiepreventie, die door de GGD’en wordt uitgevoerd, in de huisartsenpraktijken verder geïmplementeerd kan worden.
 • Diagnostisch Toets Overleg (DTO) en onderwijs voor doktersassistentes (DA): Een aantal regionale laboratoria verzorgt al een DTO voor huisartsen. Ook verzorgden zij onderwijs voor DA’s met verschillende onderwerpen op gebied van infectieziekten. Vanuit Rezisto worden deze programma’s verder onder de aandacht gebracht of zo mogelijk ontwikkeld.

Langdurige zorg en thuiszorg:

 • Scholingsplan VVT: In dit plan voor zorgmedewerkers binnen de VVT maken we gebruik van het concept ‘samen leren in de wijk’. Dit is in West-Brabant een bestaande wijze van opleiden van medewerkers in de langdurige zorg en thuiszorg. Een Deskundige Infectiepreventie (DI) organiseert een ‘werkplaats’ van een aantal uur met een thema. Hierbij zijn vragen vanuit de praktijk leidend.
 • Deskundigheidsbevordering voor leden van Infectie Preventie Commissies: Hiertoe wordt een werkgroep geformeerd die samen werkt met aanbieders van deskundigheidsbevordering op het gebied van infectiepreventie.
 • FTO voor AVG’s (artsen verstandelijk gehandicapten): voor hen wordt een FTO over antibioticavoorschrijfgedrag ontwikkeld.
 • Webinar voor AVG’s over BRMO en infectiepreventie.
 • Op de website zal een actueel overzicht van bestaande scholingen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg worden geboden.

De uitgebreide versie van het scholingsplan is te zien via deze link.

FTO JGAB (Juist gebruik Antibiotica) voor huisartsen

Rezisto stelt een FTO (farmacotherapeutisch overleg) rondom gepast gebruik van antibiotica beschikbaar. Dit FTO werd gemaakt door het RIVM en het Julius centrum van het UMC Utrecht.

In dit FTO behandelt een huisarts-expert de volgende onderwerpen:

 • Hoe verhoudt het voorschrijfgedrag van de praktijk voor antibiotica bij enkele veel voorkomende bacteriële infecties zich ten opzichte van de praktijken in de FTO groep en ten opzichte van landelijke benchmark waarden;
 • Enkele achtergronden bij het voorschrijven van antibiotica bij veel voorkomende infecties;
 • Basiskennis over het ontstaan en verspreiden van antibiotica resistentie;
 • Communicatie met de patiënt over al dan niet voorschrijven van antibiotica;
 • Casuïstiek;

Ter voorbereiding op dit FTO ontvangen de praktijken van de huisarts-expert een analyse die is gebaseerd op de voorschrijfgegevens uit het HIS. De kosten van de dataextractie die hiervoor nodig is worden gedragen door Rezisto.

In verband met de RIVM-richtlijnen m.b.t. de COVID-19 maatregelen wordt het FTO vooralsnog online vormgegeven.

Voor het FTO dient 1,5 uur te worden uitgetrokken. Voor de data extractie is 6 weken tijd nodig.

Voor meer informatie of voor het aanmelden van uw groep voor dit FTO kunt u contact opnemen met huisarts Frederieke de Bever.

Rezisto heeft een stimuleringsfonds beschikbaar gesteld voor Brabantse zorgorganisaties. Zorginstellingen uit de Brabantse regio kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds als het gaat om taken op het gebied van infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie. Het betreft dan taken die organisaties uit moeten voeren, maar waarvan de praktijk uitwijst dat ze niet of nog niet optimaal worden uitgevoerd.

Om financiële drempels voor het op orde krijgen van deze taken te verlagen biedt Rezisto zorginstellingen de kans om een tegemoetkoming van maximaal € 5.000,- aan te vragen.

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning zijn:

 • Het uitvoeren van een audit door een externe deskundige infectiepreventie, met een rapport met aanbevelingen en een herhaling na 1 jaar voor het bewaken van de voortgang.
 • Het ‘in company’ organiseren van een inspiratiedag hygiënisch werken.
 • Inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering op het gebied van infectiepreventie of gepast antibioticagebruik.
 • Het organiseren van een DTO/FTO over antibiotica voorschrijfgedrag, diagnostiek of antibiotica allergieën.

Dit zijn slechts voorbeelden en is geen uitputtende lijst. Ook andere ideeën, die passen binnen de kaders, zijn van harte welkom. Gehonoreerde ideeën publiceren we met een korte omschrijving op de website en zijn zo mogelijk een inspiratie voor andere organisaties.

Bijlagen

Contact

Eefje Raams, projectmedewerker Rezisto
eraams@amphia.nl