Pandemische paraatheid

Pandemische paraatheid Rezisto

Pandemische paraatheid Rezisto

Aanleiding

De COVID-19 pandemie heeft ons geleerd dat we ons beter moeten voorbereiden op mogelijke pandemieën. Makkelijker gezegd dan gedaan, want iedere pandemie is verschillend en vraagt om een andere aanpak. Maar we weten dat de aanpak zich altijd richt op de zorg en infectieziektebestrijding.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een beleidsagenda opgesteld, die beschrijft hoe we ons voorbereiden. Op 4 november 2022 is door de minister van VWS een brief aan de kamer gestuurd over de uitwerking van deze agenda. Deze brief beschrijft het beleid dat de komende jaren uitgevoerd wordt. Belangrijk is dat we slagvaardig en wendbaar zijn, en gemakkelijk kunnen opschalen als dat nodig is.

Voor de langdurige zorg wordt ingezet op infectiepreventie en hygiëne. De verbetering van de infectiepreventie moet een vast onderdeel worden van de kwaliteitscyclus. Vanaf 2024 dienen zorginstellingen op hun locaties periodiek een evaluatie uit te voeren als onderdeel van de leer- en verbetercyclus, waarbij ‘vreemde ogen’ meekijken.

Wat bieden wij je?

In de regio Noord-Brabant heeft Rezisto, het regionale zorgnetwerk voor infectiepreventie en antibioticaresistentie, al een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat naadloos aansluit op de ontwikkelingen uit de kamerbrief.

Dit kwaliteitsinstrument is ontwikkeld met inbreng van verpleeghuizen uit de regio, met als doel, de organisatie van de infectiepreventie te evalueren.

Doordat medewerkers van organisatie bij elkaar gaan kijken en de evaluatie uitvoeren, ontstaat inzicht in de sterke en ontwikkelpunten. De kennis wordt vervolgens met elkaar gedeeld in de bestaande structuur van lerende netwerken.

Deze samenwerking binnen Rezisto heet het Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie in de Langdurige Zorg (KNIP-LZ). De kosten voor deze samenwerking worden door Rezisto gedragen.

Hoe ziet het er uit?

Het kwaliteitsinstrument gaat over hoe de infectiepreventie georganiseerd is. De resultaten zijn bijvoorbeeld relevant voor de hygiëne en infectiepreventie commissie (waar de gecontracteerde deskundige infectiepreventie meestal bij aansluit) om beleidsprioriteiten te stellen.

Dit is niet hetzelfde als de infectiepreventie audits die de ‘eigen’ deskundige infectiepreventie in de organisatie doet. Deze audits gaan over de uitvoering van de infectiepreventie (handhygiëne, schoonmaak, juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, et cetera).

Gezien de ontwikkelingen zoals beschreven in de kamerbrief lijkt KNIP-LZ een goede aanpak, zonder extra kosten.

Meer weten?

Wil je meer weten of aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met contact@rezisto.nl

Enquire now

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.